Giải toán 3 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 163 sgk

  • 1 Đánh giá

Chào mừng các con đến với bài học: "Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số". Hi vọng, dựa trên những ví dụ mẫu cùng với cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập, các con sẽ nắm bài nhanh hơn và làm bài tốt hơn. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài học.

A. Ví dụ

  • 37 chia 4 được 9, viết 9; 9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1
  • Hạ 6 được 16, 16 chia 4 được 4, viết 4; 4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0
  • Hạ 4, 4 chia 4 được 1; 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0
  • Hạ 8, 8 chia 4 được 2; 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 36550 kg xi măng đã bán số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

(35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác như sau. Hãy sắp xếp thành hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021