Giải câu 37 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 37: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Hàm số y được cho trong bảng sau:

x01234
y02468

a. Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng của hàm số trên.

b. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.

Bài làm:

a. Các cặp giá trị tương ứng

b. Giả sử các điểm O; A; B; C; D lần lượt là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a. Ta có hệ trục tọa độ sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021