Giải câu 4 bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.
  • Kết luận về tính chất hóa học của muối. Viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ
  • Hóa chất: dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4.

Cách tiến hành:

  • Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm của chứa 1 ml dung dịch Na2SO4.

Hiện tượng – giải thích:

  • Thấy dung dịch xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa đó là BaSO4.

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Kết luận:

  • Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021