Giải bài 6 hóa học 9: Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn bài Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất hóa học của oxit và axit
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học của oxit

a, Oxit bazơ

 • Tác dụng với nước.

Ví dụ: Na2O + H2O→ NaOH

 • Tác dụng với axit:

Ví dụ: CuO + 2HCl→ CuCl2 + H2O

 • Tác dụng với oxit axit:

Ví dụ: CaO(r) + CO2(k) → CaCO3(r)

b, Oxit axit

 • Tác dụng với H2O

Ví dụ: P2O5 + H2O → H3PO4

 • Tác dụng với dd bazơ :

Ví dụ: CO2+Ca(OH)2 → CaCO3+H2O

 • Tác dụng với oxit bazơ

Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

2. Tính chất hóa học của axit

 • Axit làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
 • Axit tác dụng với kim loại (trừ Cu, Ag, Hg,..) tạo thành muối và giải phóng khí hiđro

VD: 3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc tác dụng được với nhiều kim loại nhưng không giải phóng hiđro.

 • Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước (tất cả các bazơ)

VD: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

 • Axit tác dụng với oxit bazơ

VD: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

 • Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

VD: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

3. Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat

 • Dùng thuốc thử là dung dịch muối bari => kết tử trắng BaSO4 không tan trong nước và axit
 • PTHH:

H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước.

 • Nêu hiện tượng thí nghiệm.
 • Khi thử dung dịch thu được bằng quỳ tím hoặc phenolphtalein thì màu thuốc thử thay đổi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước

 • Quan sát hiện tượng.
 • Thử dung dịch trong bình bằng quỳ tím. Nhận xét sự thay đổi màu của thuốc thử.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba dung dịch là: H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4.

Hãy tiến hành những thí nghiệm nhận biết dung dịch chất đựng trong mỗi lọ.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 16 lượt xem