Giải câu 47 bài 6: Tam giác cân sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 47 : Trang 127 - sgk toán 7 tập 1

Trong cách hình 116, 117, 118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều ? Vì sao ?

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Hình 116

Do AB = AD => ∆ABD cân tại A

Do AB = AD và BC = DE => AB + BC = AD + DE

=>AC = AE => ∆ACE cân tại A

Hình 117

Trong tam giác ∆GHI có:

= 1800-( + \(\widehat{I}\)) = 1800 - (700 + 400) = 700

=> ∆GHI cân vì ( = \(\widehat{H}\))

Hình 118

Do OM = MK =>∆OMK là tam giác cân tại M

Do ON = OP => ∆ONP là tam giác cân tại N

Do OM = ON = MN => ∆OMN là tam giác đều

∆OMK là tam giác cân tại M => = \(\widehat{KOM}\)

∆ONP là tam giác cân tại N => = \(\widehat{NOP}\)

=> = \(\widehat{OPM}\)

∆OKP là tam giác cân tại O

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021