Giải câu 29 bài: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 29 : Trang 120 - hình học 7 tập 1

Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD . Trên tia Bx lấy điểm E trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bằng nhau.

Bài làm:

Theo giả thiết ta có hình vẽ sau:

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Ta có: AB = AD và BE = DC (giả thiết)

=>AD + DC = AB + BE

=>AC = AE

Xét ΔABC và Δ ADE có:

AC = AE (chứng minh trên)

là góc chung

AB = AD (gỉa thiết)

=> ΔABC = Δ ADE (c.g.c) (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021