Giải câu 7 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 189

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 189 Sgk Vật lí lớp 11

Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I' sao cho OI = 2.OF, OI' = 2.OF'. Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

- Vật thật ở ngoài đoạn OI

- Vật thật tại I

- Vật thật trong đoạn FI

- Vật thật trong đoạn OF

Bài làm:

- Vật thật ở ngoài đoạn OI ;

Giải câu 7 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật nằm trong khoảng OI'.

- Vật thật tại I :

Giải câu 7 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

Ảnh thật, ngược chiều, bằng vật và nằm tại I'.

- Vật thật trong đoạn FI ;

Giải câu 7 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

Ảnh thật,ngược chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng OI'.

- Vật thật trong đoạn OF :

Giải câu 7 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng OF.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021