Giải câu 8 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 189

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 189 Sgk Vật lí lớp 11

Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh trên Mặt Trăng,

a) Vẽ ảnh

b) Tính đường kính của ảnh. Cho góc trông Mặt Trăng là 33'. Lấy 1' = 3.10 rad

Bài làm:

Giải câu 8 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

Ta có = 1 => f = 1 (m) = 100 (cm)

Góc trông = 33.3.10$^{-4}$ = 9,9.10$^{-3}$ (rad)

Mặt trăng ở rất xa, có thể coi d = => d'=f => Ảnh của Mặt Trăng qua thấu kính nằm ở tại tiêu diện ảnh của thấu kính.

Đường kính của ảnh được tính theo công thức: D = A'B'= 2.f.tan ()

Do nhỏ nên có thể coi tan ($\frac{\varphi }{2}$) $\approx$ $\frac{\varphi }{2}$

=> D f. $\varphi$ = 100. 9,9.10$^{-3}$ = 0,99 (cm)

Vậy đường kính của ảnh bằng 0,99 (cm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021