Giải câu 80 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 80: Trang 91- sgk toán lớp 6 tập 1

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a, a . b là một số nguyên dương?

b, a . b là một số nguyên âm?

Bài làm:

a, a . b là một số nguyên dương, a là số nguyên âm. Vậy b là số nguyên âm.

b, a . b là một số nguyên âm, a là số nguyên âm. Vậy b là số nguyên dương.

Hướng dẫn:

Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

Tích của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021