Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 165 sgk

  • 1 Đánh giá

Nhằm giúp các con nắm chắc dạng bài tập chia số có năm chữ số cho số có một chữ số, hôm nay chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Hi vọng, với cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập, các con sẽ nhanh chóng hiểu bài và làm bài tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 164 - sgk toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 165 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 15273 : 2

b) 18842 : 4;

c) 36083 : 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 165 - sgk toán lớp 3

Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng 1414 số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu kilogam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 165 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

15000 : 3 =

24000 : 4 =

56000 : 7 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021