Giải vật lí 12: Bài tập 8 trang 187 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 8: trang 187 - sgk vật lí 12

Phản ứng:

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của . Khối lượng của $_{1}^{2}\textrm{H}$ và $_{2}^{4}\textrm{He}$ lần lượt là 2,01400u và 4,00150u.

Bài làm:

Ta có : Do phản ứng tỏa năng lượng: W > 0 ⇒ W = ( mtrước - msau )c2

[mLi + mH - 2mHe]c2 = 22,4 MeV == 0,0024uc2.

Vậy mLi + mH - 2mHe = 0,024u

Suy ra mLi = 2mHe - mH + 0,024u

Mà mHe= 4,00150u; mH= 2,01400u.

mLi = 2.4,0015u - 2,014u + 0,024u = 6,013u

Vậy khối lượng nguyên tửlà: = 6,013u + 3. 0,00055u = 6,01465u

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021