Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 66 - sgk lịch sử 4

Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Bài làm:

Những điều cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình là:

  • Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng,
  • Vua nhà Nguyễn tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương…
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021