Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:

A. 11052 B. 1128

C. 3687 D. 3681

2. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh cách tính hợp lí nhất:

A. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 4) x (9 x 7)

= 100 x 63

= 6300 ☐

B. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 9) x 4 x 7

= 225 x 4 x 7

= 900 x 7

= 6300 ☐

C. 25 x 9 x 4 x 7 = 25 x (9 x 4 x 7)

= 25 x 252

= 5 x 252 x 5

= 1260 x 5

= 6300 ☐

D. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 7) x 9 x 4

= 175 x 9 x 4

= 1575 x 4

= 6300 ☐

3. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Phiếu bài tập tuần 10 toán 4 tập một (Đề B)

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Cho bốn chữ số a, b, c, d khác nhau và khác 0. Lập số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số gồm các chữ số này. Tổng của hai số lập được là 8558. Tính a + b + c + d.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Khi nhân một số với 1236, Tâm đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. Tìm các số tự nhiên a biết:

35634 x a < 142535

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021