Phiếu bài tập tuần 16 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 16 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 16. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phiếu bài tập tuần 16 toán 4 tập một (Đề A)

2. Chọn câu trả lời đúng:

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815 , chiều rộng 45cm, chiều dài của tấm bìa đó là:

A. 117cm B. 107cm

C. 105cm D. 115cm

3. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:

CâuĐúngSai
a) 44634 : 173 = 258
b) 108486 : 265 = 409 (dư 1)
c) 72546 : 234 = 310 (dư 6)
d) 92414 : 457 = 202 (dư 10)

4. Nối phép tính với kết quả đúng:

Phiếu bài tập tuần 16 toán 4 tập một (Đề A)

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1 560 006 đồng tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Đặt tính rồi tính

a) 21715 : 43 b) 55470 : 69 c) 34254 : 57

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc bác đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (biết rằng khối lượng mỗi bao bằng nhau)

Bài giải:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1986 x 349 + 35460 : 985 b) 2008 x 327 - 1308 x 502

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 70 lượt xem