Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 9, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 9. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B)

a) Hình ABCD có số góc vuông là:

3Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B) 4Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B) 5Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Hình ABCD có số góc không vuông là:

3Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B) 5Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B) 6Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 15dam 5m = ... m

A. 20 B. 155 C. 200

b) 7hm 50m = ... m

A. 750 B. 75 C. 705

c) 2km 5dam = ... dam

A. 25 B. 250 C. 205

d) 7m 7cm = ... cm

A. 707 B. 770 C. 77

3. Điền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m 7dm ... 77dm b) 8dam 7m ... 78m

2km 3hm ... 23hm 6hm 6dam ... 66dam

7m 5cm ... 75cm 8dm 4cm ... 48cm

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. a) Vẽ góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC

b) Vẽ góc không vuông đỉnh B, cạnh BC, BD

Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Đoạn đường thứ nhất dài 45km.

a) Đoạn đường thứ hai dài bằng đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

3. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi tổng độ dài 4 cạnh của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021