Quan sát bề mặt quả địa cầu, hãy cho biết nước hay đất chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái đất?

  • 1 Đánh giá

3. Cùng suy nghĩ và thảo luận

a. Đọc thông tin ở hình 3

b. Quan sát bề mặt quả địa cầu

c. Hãy cho biết nước hay đất chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái đất?

Bài làm:

Trên quả địa cầu, màu xanh nước biển thể hiện là nước biển hoặc đại dương => Nước chiếm phần lớn trên bề mặt trái đất.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021