Quan sát hình 18.2, điền các chú thích chỉ mỗi bộ phận có trong cơ thể trùng giày...

  • 1 Đánh giá

Quan sát hình 18.2, điền các chú thích chỉ mỗi bộ phận có trong cơ thể trùng giày (chọn trong số các từ: nhân nhỏ, nhân lớn, miệng, hầu, không bào tiêu hóa, không bào co bóp, tiêm mao). Tại sao chúng có tên là trung giày?

Bài làm:

(1) Tiêm mao

(2) Không bào co bóp

(3) Nhân nhỏ

(4) Nhân lớn

(5) Miệng

(6) Hầu

(7) Không bào tiêu hóa

- Chúng có tên trùng giày vì có hình dạng cấu tạo giống đế giày.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021