Sắp xếp các tên đó theo thứ tự bảng chữ cái rồi đọc cho mọi người trong gia đình em nghe

  • 1 Đánh giá

2. Sắp xếp các tên đó theo thứ tự bảng chữ cái rồi đọc cho mọi người trong gia đình em nghe

Bài làm:

Thứ tự các tên theo bảng chữ cái là:

  • 1. Anh
  • 2. Huyền
  • 3. Linh
  • 4. Mai
  • 5. Ngọc
  • 6. Trung
  • 7. Vân
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021