Scratch và Pascal có những điểm giống và khác nhau rất thú vị. Để khám phá những

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Scratch và Pascal có những điểm giống và khác nhau rất thú vị. Để khám phá những điều này, em hãy kiểm tra xem những khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Scratch không cần khai báo kiểu dữ liệu cho biến nhưng Pascal cần khai báo kiểu dữ liệu cho biến.

B. Câu lệnh a := a + 2 trong Pascal giống lệnh change a by 2 trong Scratch.

C. Cũng giống như biểu thức join Gia tri cua a la a trong Scratch (trong đó a là một biến nhận giá trị số) ta cũng có biểu thức sau trong Pascal: 'Gia tri cua a la' + a.

D. Việc gõ câu lệnh write ('a= ',a, ',b= ',b) trong Pascal tương đương với các thao tác kéo thả một lệnh say, ba lệnh join và hai biến a, b trong Scratch để tạo thành lệnh sau: say join a= join a join ,b= b

E. Trong Pascal và Scratch, số thực được ngầm định in ra ở dạng khoa học

Bài làm:

Những khẳng định đúng là: A, B, D

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 8 VNEN