Skills 2 Unit 4: Music and arts

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng nghe và viết thông qua chủ đề âm nhạc và nghệ thuật. Bài viết dưới đây là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear

 • 2. Listen to the passage again and choose the correct answers

 • 3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised

Listening

1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear (Nghe đoạn văn về Picasso và khoanh tròn từ mà bạn nghe được)

 1. artists
 2. training
 3. portrait
 4. paintings

Look at the words you’ve circled. Do you know what all of these words mean?

2. Listen to the passage again and choose the correct answers (Nghe đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời chính xác)

1. When was Picasso born? (Picasso được sinh ra vào?)

A. in 1881

B. in 1896

C. in 1974

2. Picasso received artistic training from his father at ___. (Picasso được đào tạo nghệ thuật từ bố của ông ấy ở tuổi ___.)

A. thirteen (13)

B. seven (7)

C. thirty (30)

3. How many works of art did Picasso produce? (Picasso đã tạo ra được bao nhiêu công trình nghệ thuật?)

A. 50000

B. 1885

C. 1973

4. Where did Picasso die? (Picasso đã mất ở đâu?)

A. in Malaga

B. in Barcelona

C. in Mougins

3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised (according to a timeline, the order of important events, or another way) (Nghe lại đoạn văn một lần nữa. Làm theo lớp, thảo luận xem bài nghe được tổ chức như thế nào. (Theo dòng thời gian, theo trình tự những sự kiện quan trọng, hoặc theo 1 cách khác))

The passage is organized according to timeline.

Writing

Informal letter of invitation (Thư mời không trang trọng)

4. Read the following letter and choose the correct answer (Đọc lá thư bên dưới và chọn câu trả lời đúng)

82 Tran Quoc Hoan Rd.

Ha Noi Nov 12, 20...

Dear David,

I’m happy to hear you are in Ha Noi again. This time, how about watching a water puppet show? I`m sure you`ll like it. Is Saturday evening Ok for you? It`s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. The show gegins at 8 p.m, so let`s meet at 7.45 outside the theatre. I hope we`ll have a happy time together.

Looking forward to seeing you there.

Have a nice day!

Cheers,

Duong

1. This letter is from Duong to _______. (Bức thư gửi từ Dương tới ___.)
A. a friend (1 người bạn)
B. a teacher (1 nhà giáo)
C. an old man (1 người đàn ông lớn tuổi)

2. Duong writes this letter to _______. (Dương viết thư này để ___.)
A. give an order (đưa ra lời đề nghị)
B. make an invitation (đưa ra lời mời)
C. complain about something (phàn nàn về điều gì đó)

Dịch:

82 Trần Quốc Hoàn

Hà Nội Ngày 12 tháng 11, 20...

Chào David,

Mình rất vui khi nghe tin rằng cậu đến Hà Nội lần nữa. Lần này, chúng ta hãy đi xem trình diễn múa rối nước nhé? Mình chắc cậu sẽ thích nó. Tối thứ Bảy cậu có đi được không? Nó ở số 57B Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm. Buổi trình diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, vậy chúng ta hãy gặp nhau ở bên ngoài nhà hát lúc 7:45. Mình hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

Mong gặp cậu ở đó.

Chúc một ngày tốt lành!

Chúc sức khỏe,

Dương

5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ viết một lá thư mời một người bạn đến một buổi triển lãm nghệ thuật, sử dụng những gợi ý sau:)

 • Event: Exhibition of Modern Art (Cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại)
 • Time: 9 o’clock, Saturday morning (9 giờ sáng thứ Bảy)
 • Place: Arts centre (Trung tâm nghệ thuật)
 • Time to meet: 8:15

Ví dụ:

Hi Rachelle,

How are you? Long time no see.

Well, would you like to go to exhibition of Modern Art this Saturday? It is the great exhibition of this year. The exhibition opens at 9 a.m., so let’s meet at Circle K convenient store at 8:15 and we will go to the Arts centre.

Write to me soon. I’m sure it will be fun!

Regards,

Est

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

4. Read the following letter and choose the correct answer. (Đọc bức thư sau và chọn câu trả lời đúng.)

5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ viết một bức thư đế mời một người bạn đến dự một buổi triển lãm nghệ thuật. Sử dụng các gợi ý sau:)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021