Thực hành với quả địa cầu: Quan sát chỉ trên quả địa cầu các đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

  • 1 Đánh giá

2. Thực hành với quả địa cầu

Quan sát chỉ trên quả địa cầu các đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

Bài làm:

Hướng dẫn thực hành:

Các con chỉ cần xem trên quả địa cầu các đường ranh giới của các đới khí hậu ở đâu thì sẽ dễ dàng tìm được vị trí của các đới khí hậu.

Dưới đây là các dường ranh giới các đới khí hậu, các con tham khảo để thực hành

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021