Trắc nghiệm công dân 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đâu không phải là nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • A. cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách.
 • B. cung cấp nguồn vốn chủ yếu.
 • C. đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân.
 • D. nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ.

Câu 2: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?

 • A. Mở rông quy mô giáo dục
 • B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
 • C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
 • D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 3: Đảng và nhà nước ta xem giáo dục và đào tạo là

 • A. quốc sách hàng đầu.
 • B. quốc sách chiến lược
 • C. yếu tố then chốt để phát triển đất nước
 • D. nhân tố quan trọng trong chính sách quốc gia.

Câu 4: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các kì thi học sinh giỏi nhằm mục đích nào dưới đây

 • A. Thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước
 • B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của người học
 • C. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước
 • D. Khuyến khích người học tham gia học tập

Câu 5: Nội dung nào dưới đây là nhiệm vụ cơ bản trong việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,

 • A. giữ nguyên truyên thống của dân tộc.
 • B. phát huy văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
 • C. xoá bỏ tất cả những gì đã thuộc về quá khứ.
 • D. chú trọng tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Câu 6: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ như thế nào?

 • A. Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng.
 • B. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới.
 • C. Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.
 • D. Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là thực hện chính sách giáo dục và đào tạo?

 • A. Trao học bổng
 • B. Quyên góp ủng hộ vì quỹ người nghèo
 • C. Hưởng ứng Giờ Trái đất
 • D. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocon

Câu 8: Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo nước ta hiện nay là

 • A. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • B. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
 • C. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
 • D. xây dựng chế độ chính trị.

Câu 9: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?

 • A. Giáo dục và đào tạo
 • B. Khoa học và công nghệ
 • C. An ninh và quốc phòng
 • D. Tài nguyên và môi trường

Câu 10: Đâu là giải pháp cơ bản để đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ bằng cách

 • A. Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng.
 • B. Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.
 • C. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến.
 • D. Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học.

Câu 11: Đảng và Nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các dĩ tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước là việc làm thể hiện

 • A. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc
 • B. Tạo điều kiện để nhân dân được tham gia các hoạt động văn hóa
 • C. Giữ nguyên các di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc
 • D. Bảo vệ những gì thuộc về dân tộc

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng để phát triển giáo dục nước ta?

 • A. Mở rộng quy mô giáo dục.
 • B. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học
 • C. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục.
 • D. Tăng cường hợp tác thế giới về giáo dục.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - đào tạo?

 • A. Coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
 • B. Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn.
 • C. Ra sức chiếm lĩnh tri thức khoa học hiện đại.
 • D. Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Câu 14: Để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hoá của dân tộc cần phải

 • A. bảo tồn các giá trị chung của tất cả các dân tộc trong cộng đông dân tộc Việt Nam.
 • B. bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.
 • C. bảo tồn, phát huy những giá trị chung và nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.
 • D. bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Câu 15: Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, các bạn rủ em ngồi lên hiện vật để chụp ảnh. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

 • A. Cổ vũ việc làm đó của các bạn
 • B. Đứng xem các bạn chụp ảnh
 • C. Tham gia chụp ảnh làm kỉ niệm
 • D. Ngăn cản các bạn không nên ngồi lên hiện vật

Câu 16: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao là

 • A. nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.
 • B. chính sách của giáo dục và đào tạo.
 • C. phương hướng của giáo dục và đào tạo.
 • D. ý nghĩa của giáo dục và đào tạo.

Câu 17: Luật Giáo dục quy định Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để người có năng khiếu phát triển tài năng. Điều này thể hiện nội dung nào dưới đây trong phương hướng phát triển giáo dục?

 • A. Mở rộng quy mô giáo dục.
 • B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
 • C. Thực hiện công bằng trong giáo dục.
 • D. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục.

Câu 18: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, hiện đại hoá nhà trường là thực hiện phương hướng nào sau đây?

 • A. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.
 • B. Mở rộng quy mô giáo dục.
 • C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
 • D. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

Câu 19: Tổ chức lễ hội Đến Hùng hang năm là việc làm thể hiện

 • A. Kế thừa, phát huy long yêu nước của dân tộc
 • B. Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc
 • C. Bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc
 • D. Phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân

Câu 20: Các bạn học sinh trường THPT A tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ?

 • A. Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào.
 • B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật.
 • C. Nâng cao trình độ học vấn.
 • D. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Câu 21: Việc nhà nước miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục - đào tạo?

 • A. Mở rộng quy mô giáo dục.
 • B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
 • D. Xã hội sự nghiệp giáo dục.
 • D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 22: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh?

 • A. Văn hóa Quốc Tử Giám
 • B. Di tích Hoàng thành Thăng Long
 • C. Khu di tích Phố Hiến
 • D. Cố đô Hoa Lư

Câu 23: Nội dung nào sau đây nói về phương hướng của văn hoá?

 • A. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá.
 • B. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến
 • C. Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.
 • D. Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Câu 24: Nhà bạn B rất nghèo, cha mẹ làm mướn, nhưng bạn B rất ham học, có tài năng về Toán được đi thi học sinh giỏi quốc gia. Bạn B xin gia đình đi thi, nhưng cha mẹ không đồng ý vì sợ không đạt giải. Nếu là bạn của B em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

 • A. Khuyên bạn B xin cha mẹ cho đi thi vì được đi thị là sự cố gắng lớn của B.
 • B. Khuyên bạn B nghe theo cha mẹ nên từ bỏ ý định đi thi
 • C. Khuyên bạn B đưa chuyện này lên,facebook tìm lời khuyên.
 • D. Khuyên bạn B bỏ học để gây áp lực buộc cha me phải cho đi thi
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa


Trắc nghiệm công dân 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (P1)
 • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021