Trắc nghiệm công dân 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển

 • A. Tự do.
 • B. Nhanh chóng.
 • C. Ưu việt hơn các xã hội trước.
 • D. Lợi thế hơn các xã hội trước.

Câu 2: Đời sống của nhân dân giữa những vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Chính trị
 • B. Kinh tế
 • C. Tư tưởng và văn hóa
 • D. Xã hội

Câu 3: Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện là thể hiện nội dung nào sau đây của chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng?

 • A. Đặc trưng.
 • B. Tính chất.
 • C. Nội dung.
 • D. Ý nghĩa.

Câu 4: Theo quan điểm của Mác – Lênin cộng sản chủ nghĩa phát triển qua mấy giai đoạn cơ bản?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 5: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là

 • A. chủ nghĩa tư bản.
 • B. chủ nghĩa xã hội.
 • C. phong kiến.
 • D. dừng lại ở cuộc cách mạng dân chủ nhân dân

Câu 6: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là thể hiện nội dung nào sau đây của chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng?

 • A. Đặc trưng.
 • B. Tính chất.
 • C. Nội dung.
 • D. Ý nghĩa.

Câu 7: Đặc điểm trên lĩnh vực chính trị thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

 • A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.
 • B. Các chính sác được thực hiện có hiệu quả.
 • C. Cả a, b đúng.
 • D. Cả a, b sai.

Câu 8: Một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh là thể hiện nội dung nào sau đây của chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng?

 • A. Đặc trưng.
 • B. Tính chất.
 • C. Nội dung.
 • D. Ý nghĩa.

Câu 9: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là

 • A. xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
 • B. sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.
 • C. các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết.
 • D. nền kinh tế phát triển với trình độ cao.

Câu 10: Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta có đặc điểm gì?

 • A. Tồn tại nhiều yếu tố khác nhau.
 • B. Có những yếu tố đối lập nhau.
 • C. Có những yếu tố thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau.
 • D. Cả a, b, c đúng.

Câu 11: Việc đi lên chủ nghĩa xã hội đôi với nước ta là sự lựa chọn đúng đắn vì

 • A. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới thực sự độc lập
 • B. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới được thê giới quan tâm.
 • C. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới được thế giới công nhận
 • D. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới nhận được sự giúp đỡ của thế giới

Câu 12: Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là

 • A. có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • B. có nền văn hoá dựa trên cơ sở của sự sáng tạo.
 • C. có nền văn hoá vững mạnh toàn diện
 • D. có nền văn hoá tiếp thu tinh hoa nhân loại.

Câu 13: Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, giai cấp nào dưới đây giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tâng lớp khác trong xã hội?

 • A. Nông dân.
 • B. Tư sản.
 • C. Công nhân.
 • D. Địa chủ.

Câu 14: Yếu tố nào sau đây không phải là cơ sở để khẳng định tính đúng đắn của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta?

 • A. Điều kiện lịch sử của dân tộc
 • B. Nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
 • C. Xu thế phát triển của thời đại.
 • D. Kinh nghiệm của các nước đi trước.

Câu 15: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã và đang trải qua mấy chế độ xã hội khác nhau?

 • A. Ba.
 • B. Bốn.
 • C. Năm.
 • D. Sáu.

Câu 16: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lần nhau cùng tiến bộ là

 • A. đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • B. điểm mới trong xã hội Việt Nam.
 • C. biểu hiện của sự phát triển của các dân tộc.
 • D. đặc điểm quan trọng của đất nước

Câu 17: Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

 • A. Là một xã hộ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • B. Do nhân dân làm chủ.
 • C. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
 • D. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 18: Việc đi lên CNXH đối với nước ta là sự lựa chọn đúng đắn vì ?

 • A. Chỉ có CNXH mới xóa bỏ được áp bức bóc lột
 • B. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới được thế giới quan tâm
 • C. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới được thế giới công nhận
 • D. Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới nhận được sự giúp đỡ của thế giới
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Chủ nghĩa xã hội


Trắc nghiệm công dân 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội (P1)
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021