Trắc nghiệm Đại số 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Tập hợp các số nguyên Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

 • A. N
 • B. N*
 • C. Z
 • D. Z*

Câu 2: Số đối của -3 là:

 • A. 3
 • B. -3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 3: Chọn câu sai?

 • A. N ⊂ Z
 • B. N* ⊂ Z
 • C. Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}
 • D. Z = {...; -2; -1; 1; 2; ...}

Câu 4: Chọn câu đúng:

 • A. -6 ∈ N
 • B. 9 ∉ Z
 • C. -9 ∈ N
 • D. -10 ∈ Z

Câu 5: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

 • A. 3
 • B. -3
 • C. -4
 • D. 4

Câu 6: Khẳng định nào dưới đây là sai?

 • A. số tự nhiên đều là số nguyên dương
 • B. -3 là số nguyên âm
 • C. N

  Z
 • D. số đối của -4 là 4

Câu 7: Có người nói:

 • A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999;
 • B. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.
 • C. Số nguyên nhỏ nhất là 0;
 • D. Số nguyên nhỏ nhất là - 1;

Câu 8: Có người nói:

 • A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999;
 • B. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.
 • C. Số nguyên nhỏ nhất là 0;
 • D. Số nguyên nhỏ nhất là - 1;

Câu 9:Cặp số nào sau đây là hai số đối nhau:

 • A. -1 và 1
 • B. 0 và 1
 • C. 1 và 1
 • D. -1 và -1

Câu 10: Chọn câu đúng :

 • A. Tổng hai số nguyên âm là một sô nguyên dương
 • B. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị
 • C. Một tích khác 0 khi có 1 thừa số bằng 0.
 • D. Tích 2 số nguyên âm là một số nguyên dương
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 69 71


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021