Trắc nghiệm Đại số 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Quy tắc dấu ngoặc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đơn giản biểu thức x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 ta được kết quả là:

 • A. x - 10
 • B. x + 10
 • C. 10
 • D. x

Câu 2: Kết quả của phép tính (-98) + 8 + 12 + 98 là:

 • A. 0
 • B. 4
 • C. 10
 • D. 20

Câu 3: Chọn câu đúng:

 • A. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 20
 • B. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -20
 • C. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 30
 • D. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -10

Câu 4: Đơn giản biểu thức 235 + x - (65 + x) + x ta được:

 • A. x + 170
 • B. 300 + x
 • C. 300 - x
 • D. 170 + 3x

Câu 5: Tổng (-43567 - 123) + 43567 bằng:

 • A. -123
 • B. -124
 • C. -125
 • D. 87011

Câu 6: Tính hợp lý (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) ta được:

 • A. -2000
 • B. 2000
 • C. 0
 • D. 1000

Câu 7: Tính: A = (5672 - 97) - 5672

 • A. 97
 • B.-97
 • C.100
 • D.0

Câu 8: Tính B = (-124) + (36 + 124 - 99) - (136 - 1)

 • A. 198
 • B.-198
 • C. 98
 • D.-98

Câu 9: Tính C = {115 + [32 - (132 - 5)]} + (-25) + (-25)

 • A.-30
 • B.-20
 • C.-10
 • D.0

Câu 10: Tính (a - b) - (b + c) + (c - a) - (a - b - c)

 • A.-(a+b+c)
 • B.-(a+b-c)
 • C.-(a-b+c)
 • D.-(a-b-c)
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Quy tắc dấu ngoặc sgk Toán 6 tập 1 Trang 83 85


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021