Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz? Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A. Hai góc tù là hai góc kề nhau
 • B. Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
 • C. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có: ∠yOn + ∠yOm = ∠mOn
 • D. Nếu ∠A và ∠B là hai góc bù nhau thì ∠A + ∠B = 90°

Câu 2: Chọn câu sai trong các câu sau:

 • A. Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov thì ∠tOu + ∠tOv = ∠uOv
 • B. Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung thì hai góc đó kề nhau
 • C. Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau
 • D. Hai góc kề bù có tổng là 180°

Câu 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có ∠xOy = 30°, ∠xOz = 65°, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
 • B. Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox
 • C. Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox
 • D. Chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn lại

Câu 4: Cho ∠xOy và ∠yOy' là hai góc kề bù. Biết ∠xOy = 80°, số đo của ∠yOy' là:

 • A. 100°
 • B. 70°
 • C. 80°
 • D. 60°

Câu 5: Cho hình vẽ:

Trắc nghiệm: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Số đo của ∠tOm là:

 • A. 105°
 • B. 100°
 • C. 115°
 • D. 95°
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz? sgk Toán 6 tập 2 Trang 80 83


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021