Trắc nghiệm Đại số 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Quy tắc chuyển vế Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nếu a + c = b + c thì:

 • A. a = b
 • B. a < b
 • C. a > b
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2: Cho b ∈ Z và b - x = -9. Tìm x

 • A. -9 - b
 • B. -9 + b
 • C. b + 9
 • D. -b + 9

Câu 3: Tìm x biết x + 7 = 4

 • A. x = -3
 • B. x = 11
 • C. x = -11
 • D. x = 3

Câu 4: Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x - 8 = 20

 • A. x = 12
 • B. x = 28
 • C. x = 160
 • D. x = -28

Câu 5: Có bao nhiêu số nguyên x sao cho x + 90 = 198

 • A. 0
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1

Câu 6: Tìm số nguyên a biết |a| = 16

 • A. a = 16
 • B. a = -16
 • C. a = 16 hoặc a = -16
 • D. Không có a thỏa mãn.

Câu 7: 16 - x = 21 - (-8)=

 • A. 13
 • B. -13
 • C. -14
 • D.14

Câu 8: x - 32 = (-5) - 17=

 • A. 10
 • B.-10
 • C.-17
 • D. 17
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9: Quy tắc chuyển vế sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 85 88


 • 4 lượt xem