Trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM} = 0^{\circ}$. Tọa độ của điểm là:

 • A. (1; 0)
 • B. (0; 1)
 • C. (-1; 0)$
 • D. (0; -1)$

Câu 2: là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM} = 45^{\circ}$. Tọa độ điểm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM} = 120^{\circ}$. Tọa độ điểm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho góc thỏa mãn $90^{\circ}

 • A. Các giá trị lượng giác của là số dương
 • B. Các giá trị lượng giác của là số âm
 • C. và $\tan \alpha$ cùng dấu
 • D. và $\tan \alpha$ cùng dấu

Câu 5: Cho góc . Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho góc với $0^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7; Cho góc , $0^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho góc , $0^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho góc , $0^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho góc , $90^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho góc nhọn . $M, N$ lần lượt là hai điểm nằm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM}= \alpha, \widehat{xON}= 180^{\circ}-\alpha$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • A. Hai điểm và $N$ đối xứng nhau qua trục $Ox$
 • B. Hai điểm và $N$ đối xứng nhau qua gốc tọa độ
 • C. Hai điểm và $N$ đối xứng nhau qua trục $Oy$
 • D. Khoảng cách từ và $N$ đến trục $Ox$ là khác nhau

Câu 12: Cho các góc thỏa mãn $0^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho điểm là điểm thuộc nửa đường tròn lượng giác, sao cho $\widehat{xOM}= \alpha $, khoảng cách từ đến hai trục $Ox$ và $Oy$ bằng nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho góc thỏa mãn $0^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho góc thỏa mãn $\sin^{2} \alpha = \frac{1}{8}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Biểu thức có giá trị bằng?

 • A. 1
 • B. 0
 • C. -1
 • D. 6

Câu 17: Giá trị của biểu thức sau là:

 • A. 2
 • B. 0
 • C. -1
 • D. 1

Câu 18: Cho góc , biểu thức $(\sin \alpha + \cos \alpha )^{2} bằng?

 • A.
 • B.
 • C. 1
 • D.

Câu 19: Cho góc . Giá trị của $\sin \alpha.\cos \alpha$ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho góc . Giá trị của $\sin \alpha.\cos \alpha$ bằng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì


Trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (P2)
 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021