Trắc nghiệm Đại số 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các viết tập hợp nào sau đây đúng?

 • A. A = [1; 2; 3; 4]
 • B. A = (1; 2; 3; 4)
 • C. A = 1; 2; 3; 4
 • D. A = {1; 2; 3; 4}

 • A. 2 ∈ B
 • B. 5 ∈ B
 • C. 1 ∉ B
 • D. 6 ∈ B

 • A. A = {6; 7; 8; 9}
 • B. A = {5; 6; 7; 8; 9}
 • C. A = {6; 7; 8; 9; 10}
 • D. A = {6; 7; 8}

Câu 4: Viết tập hợp P các chữ cái khác nhau trong cụm từ: “HOC SINH”

 • A. P = {H; O; C; S; I; N; H}
 • B. P = {H; O; C; S; I; N}
 • C. P = {H; C; S; I; N}
 • D. P = {H; O; C; H; I; N}

Câu 5: Viết tập hợp A = {16; 17; 18; 19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng

 • A. A = {x|15 < x < 19}
 • B. A = {x|15 < x < 20}
 • C. A = {x|16 < x < 20}
 • D. A = {x|15 < x ≤ 20}

 • A. C = {5}
 • B. C = {1; 2; 5}
 • C. C = {1; 2}
 • D. C = {2; 4}

Câu 7: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Tập hợp C gồm các phần tử thuộc tập A lẫn tập hợp B là?

 • A. C = {3; 4; 5}
 • B. C = {3}
 • C. C = {4}
 • D. C = {3; 4}

Tập hợp D là?

 • A. D = {8; 9; 10; 12}
 • B. D = {1; 9; 10}
 • C. D = {9; 10; 12}
 • D. D = {1; 9; 10; 12}

 • A. A = {22; 23; 24; 25; 26}
 • B. A = {22; 23; 24; 25; 26; 27}
 • C. A = {23; 24; 25; 26; 27}
 • D. A = {23; 24; 25; 26}

 • A. 55 ∈ P
 • B. 57 ∈ P
 • C. 50 ∉ P
 • D. 58 ∈ P

Tập hợp P và tập hợp Q gồm?

 • A. P = { Huế; Thu; Nương }; Q = { Đào; Mai }
 • B. P = { Huế; Thu; Nương; Đào}; Q = { Đào; Mai }
 • C. P = { Huế; Thu; Nương; Đào}; Q = { Mai }
 • D. P = { Huế; Thu; Đào}; Q = { Đào; Mai }

Tập hợp C và tập hợp D gồm?

 • A. C = {102; 106} và D = {20; 101; 102; 106}
 • B. C = {102; 106} và D = {3; 20; 102; 106}
 • C. C = {102; 106} và D = {3; 20; 101}
 • D. C = {102; 106} và D = {3; 20; 101; 102; 106}
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Toán 6 tập 1 Trang 4 6


 • 35 lượt xem