Trắc nghiệm Đại số 6 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phân tích thừa số nguyên tố a=p1.p2. .... pk, khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Các số p1; p2; ...; pk là các số dương.
 • B. Các số p1; p2; ...; pk là các số nguyên tố
 • C. Các số p1; p2; ...; pk là các số tự nhiên.
 • D. Các số p1; p2; ...; pk tùy ý.

Câu 2: Phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố

 • A. 18 = 18.1
 • B. 18 = 10 + 8
 • C.
 • D. 18 = 6 + 6 + 6

Câu 3: Cho , hãy viết tập hợp tất cả các ước của a

 • A. Ư(a) = {4; 7}
 • B. Ư(a) = {1; 4; 7}
 • C. Ư(a) = {1; 2; 4; 7; 28}
 • D. Ư(a) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Câu 4: Cho $a^{2}.b.7 = 140, với a, b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị bằng bao nhiêu?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 5: Cho số , số lượng ước của 150 là bao nhiêu?

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 12
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 48 51


 • 14 lượt xem