Trắc nghiệm lí 12 bài 8: Giao thoa sóng cơ (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Giao thoa sóng cơ (P1) Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Trong các giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn cùng pha. Các điểm nằm trên đường cực đại

 • A. có hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng nửa bước sóng
 • B. sẽ dao động cùng pha với nhau
 • C. có hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng số nguyên lần bước sóng
 • D. luôn cùng pha với dao động của hai nguồn sóng

Câu 2: Chọn câu đúng? Hai nguồn kết hợp là 2 nguồn có:

 • A. cùng biên độ
 • B. cùng tần số
 • C. cùng pha ban đầu
 • D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

Câu 3: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B có phương trình dao động tại A và B là cm; $u_{B}=3cos(\omega t+\pi )$ cm. Coi biên độ của sóng khi truyền đi không thay đổi. Tại điểm M trên mặt chất lỏng có hiệu đường đi của hai sóng từ A và B đến M bằng số bán nguyên lần bước sóng, sẽ có biên độ dao động bằng

 • A. 0
 • B. 2 cm
 • C. 1 cm
 • D. 4 cm

Câu 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với tần số 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng cách từ A đến B là 15 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • A. 36 cm/s
 • B. 24 cm/s
 • C. 48 cm/s
 • D. 20 cm/s.

Câu 5: Trong thí nghiệm về giao thoa của sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f=15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A và B những khoảng cách d1=16cm; d2=20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • A. 24 cm/s
 • B. 48 cm/s
 • C. 20 cm/s
 • D. 60 cm/s

Câu 6: Hai nguồn kết hợp AB dao động cùng pha, cùng biên độ. Tại một điểm M cách các nguồn lần lượt là 20 cm và 25 cm sóng dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của đoạn AB không có điểm cực đại nào. Tại điểm N các cách nguồn lần lượt 20 cm và 22,5 cm hai sóng dao động

 • A. lệch pha nhau π/6.
 • B. cùng pha.
 • C. vuông pha.
 • D. ngược pha.

Câu 7: Khi có hiện tượng giao thoa của hai sóng trên mặt nước, nhận định nào sau đây là đúng?

 • A. hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra với hai nguồn dao động đồng pha
 • B. khoảng cách giữa hai gợn lồi liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng một nửa bước sóng
 • C. những điểm có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng có biên độ dao động cực đại
 • D. những điểm có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số bán nguyên lần bước sóng có biên độ dao động cực tiểu

Câu 8: Giả sử A và B là hai nguồn kết hợp có cùng phương trình dao động là: . Xét điểm M bất kì trong môi trường cách A một đoạn d1 và cách B một đoạn d2. Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 30 Hz, người ta thấy đường cực đại thứ ba tính từ đường trung trực của AB qua điểm M có hiệu khoảng cách từ A đến B là 15 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • A. 1,5 m/s
 • B. 2,1 m/s
 • C. 2,4 m/s
 • D. 3,6 m/s.

Câu 10: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B có cùng phương trình dao động là . Các điểm dao động trên mặt thoáng mà dao động tổng hợp tại đó cùng pha với hai nguồn thuộc các đường

 • A. parabol
 • B. elip
 • C. tròn
 • D. hypebol

Câu 11: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Hai điểm dao động cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn sóng có khoảng cách bằng bán nguyên lần bước sóng
 • B. Điểm M trên mặt nước sẽ có biên độ dao động cực đại khi có hai sóng từ hai nguồn cùng pha đến.
 • C. Điểm M trên mặt nước có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn đến bằng số bán nguyên lần bước sóng sẽ có biên độ cực tiểu
 • D. Điểm M trên mặt nước sẽ có biên độ dao động cực đại khi sóng đến M cùng pha nhau.

Câu 12: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với tần số f. Tại một điểm trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng 19 cm, 21 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 26 cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là

 • A. 16 Hz.
 • B. 26 Hz.
 • C. 50 Hz.
 • D. 13 Hz.

Câu 13: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng pha dao động với tần số f=20 Hz, biên độ A. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v=1,8 m/s. Xét điểm M cách hai nguồn những khoảng d1=24cm và d2=18cm. Coi sóng khi truyền đi không thay đổi. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M bằng

 • A. -A
 • B. 2A
 • C. A
 • D. 0

Câu 14: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 32 cm, tần số f = 25 Hz dao động đồng pha. Biết tốc độ truyền sóng là 75 cm/s. Số vân giao thoa cực đại và cực tiểu quan sát được lần lượt là

 • A. 18 và 17
 • B. 20 và 21
 • C. 21 và 22
 • D. 23 và 22.

Câu 15: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B, phương trình dao động tại A và B là cm; $u_{B}=3cos(\omega t+\pi )$ cm. Tại O là trung điểm của AB, sóng có biên độ bằng

 • A. 0
 • B. 2 cm
 • C. 1 cm
 • D. 4 cm

Câu 16: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là: cm (t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là
A. 9 và 8

 • B. 7 và 8
 • C. 7 và 6
 • D. 9 và 10

Câu 17: Trong thí nghiệm về giao thoa của sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f=40 Hz. Tại một điểm M cách A và B những khoảng cách d1=24cm; d2=22cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có một dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • A. 80 cm/s
 • B. 20 cm/s
 • C. 40 cm/s
 • D. 60 cm/s

Câu 18: Hai sóng kết hợp là

 • A. hai sóng chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ.
 • B. hai sóng luôn đi kèm với nhau.
 • C. hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
 • D. hai sóng có cùng bước song và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.

Câu 19: Thí nghiệm dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có tần số f=40 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách các nguồn A, B các khoảng d1=28cm và d2=36cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba đường dao động cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

 • A. 40 cm/s
 • B. 80 cm/s
 • C. 160 cms
 • D. 320 cm/s

Câu 20: Tại hai điểm A và B trên mặt chất thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: (cm;s). Tốc độ truyền pha trên mặt sóng là v=20 cm/s. Độ lệch pha của hai sóng đến điểm M ( với AM=4 cm và BM=5 cm) có giá trị là:

 • A. rad
 • B. rad
 • C. rad
 • D. rad
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8 vật lí 12: Giao thoa sóng


Trắc nghiệm vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng cơ (P2)
 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021