Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện vào thời kì nào?

 • A. Thời văn hóa Phùng Nguyên.
 • B. Thời văn hóa Sa Huỳnh.
 • C. Thời văn hóa Đông Sơn.
 • D. Không phải các thời kì trên.

Câu 2: Thời kì nào mức độ phân hoá xã hội ngày càng phố biến hơn?

 • A. Thời Phùng Nguyên.
 • B. Thời Đông Sơn.
 • C. Thời nhà nước Văn Lang.
 • D. Thời nhà nước Âu Lạc

Câu 3: Thời văn hóa Đông Sơn, cư dân đã có sự phân công lao động trong xã hội giữa:

 • A. công nghiệp và nông nghiệp.
 • B. công nghiệp và thương nghiệp.
 • C. giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.
 • D. giữa trồng trọt và chăn nuôi.

Câu 4: Do đâu công xã thị tộc tan vỡ, thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ?

 • A. mức độ phân hóa xã hội ngày càng phổ biến.
 • B. phát triển của các quan hệ xã hội.
 • C. sự biến thiên của xã hội.
 • D. đời sống con người ngày càng tiến bộ.

Câu 5: Ở nhà sàn, mặc đồ chui đầu, xăm mình, xõa tóc, đi chân đất, hỏa táng. Đó là nét văn hóa của cư dân:

 • A. Văn Lang - Âu Lạc.
 • B. Chăm-pa.
 • C. Phù Nam.
 • D. Lâm Ấp

Câu 6: Kinh tế ngoại thương đường biển rất phát triển. Đó là đặc điểm của nền kinh tế:

 • A. Văn Lang - Âu Lạc.
 • B. Chăm-pa.
 • C. Phù Nam.
 • D. Lâm Ấp

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của Nhà nước Văn Lang?

 • A. Yêu cầu chống ngoại xâm.
 • B. Yêu câu bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước.
 • C. Do sự phân hoá xã hội sâu sắc.
 • D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 8: Quốc ga Phù Nam tồn tại khoảng từ thể kỉ nào đến thế kỉ nào?

 • A. Khoảng từ thế kỉ I đến thê kỉ VI.
 • B. Khoảng từ thế kỉ II đến thế kỉ V.
 • C. Khoảng từ thế kỉ I đến thế kỉ V.
 • D. Khoảng từ thế ki II đến thể kỉ IV.

Câu 9: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ra đời do những đòi hỏi bức thiết của:

 • A. sự phát triển kinh tế - xã hội.
 • B. trị thủy, thủy lợi và chống ngoại xâm.
 • C. sự phân hóa giàu nghèo.
 • D. mức độ phân hoá xã hội ngày cảng phổ biến hơn.

Câu 10: Quốc gia cổ Chăm-pa được hình thành trên địa bàn của nền văn hoá nào?

 • A. Trên địa bàn của nền văn hoá Đồng Nai.
 • B. Trên địa bàn của nền văn hoá Óc Eo.
 • C. Trên địa bàn của nền văn hoá Sa Huỳnh.
 • D. Trên địa bàn của nền văn hoá Đông Sơn.

Câu 11: Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá nào?

 • A. Trên cơ sở nền văn hoá Sa Huỳnh.
 • B. Trên cơ sở nền văn hoá Đồng Nai.
 • C. Trên cơ sở nền văn hoá Óc-Eo.
 • D. Trên cơ SỞ nền văn hoá Đông Sơn.

Câu 12: Tổ chức nhà nước Văn Lang còn rất đơn giản, sơ khai. Đứng đầu nước là vua Hùng, giúp vua có:

 • A. các quan văn, quan võ.
 • B. con cháu các vua Hùng.
 • C. các Lạc hầu, Lạc tướng.
 • D. các Bồ chính.

Câu 13: Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là

 • A. Có các nghi thức cầu mùa, cầu cho mưa thuận gió hòa

 • B. Sung bái các hiện tượng tự nhiên

 • C. Tục phồn thực

 • D. Thờ cúng tổ tiên, sung kính các anh hung dân tộc và những người có công với làng nước

Câu 14: Nghề thủ công nổi tiếng của cư dân Đông Sơn là

 • A. Đúc đồng
 • B. Đục đá, khảm trai
 • C. Làm đồ gốm
 • D. Chế tác đồ thủy tinh, dệt vải

Câu 15: Khi mới lập quốc, kinh đô nước Chăm-pa ban đầu đóng ở đâu?

 • A. Ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam).
 • B. Ở In-đra-pu-ra (Đồng Dương - Quảng Nam).
 • C. Ở Vi-giay-a (Trà Bàn - Bình Định).
 • D. Không phải các vùng trên.

Câu 16: Đến thời nhà nước Âu Lạc, lãnh thô được mở rộng hơn trên cơ sở sáp nhập:

 • A. Văn Lang và Âu Lạc.
 • B. Văn Lang và Âu Việt.
 • C. Âu Lạc và Âu Việt.
 • D. Lạc Việt và Văn Lang.

Câu 17: Công cụ lãnh đạo bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho người Việt cổ

 • A. Khai thác vùng đồng bằng châu thổ ven sông thành những cánh đồng màu mỡ để phát triển nghề nông trồng lúa nước
 • B. Khai phá, biến vùng đất đai khô rắn ở miền núi những vùng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao
 • C. Lựa chọn cây lúa nước là cây trồng chính
 • D. Sống định cư lâu dài trong các làng bản

Câu 18: Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là

 • A. Bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua

 • B. Bộ máy nhà nước phức tạp với nhiều bộ phận, đứng đầu là vua

 • C. Còn đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc
 • D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á

Câu 19: Ý nào không phản ánh đúng hoạt động kinh tế chính trị của cư dân Đông Sơn?

 • A. Nghề nông trồng lúa nước
 • B. Săn bắn, chăn nuôi, đánh cá
 • C. Buôn bán
 • D. Nghề thủ công

Câu 20: Trên đất nước ta, quốc gia Lâm Ấp - Champa được hình thành ở khu vực

 • A. Miền Trung

 • B. Miền Trung và Nam Trung Bộ
 • C. Tỉnh Quảng Nam

 • D. Tỉnh Bình Thuận

Câu 21: Hoạt động kinh tế chính của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên

 • A. Nông nghiệp trồng lúa nước
 • B. Phát triển một số nghề thủ công
 • C. Có hoạt động buôn bán, trao đổi giữa các vùng
 • D. Xuất hiện phân công lãnh đạo giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp

Câu 22: Người đứng đầu các bộ của nước Văn Lang – Âu Lạc là

 • A. Quan lại

 • B. Lạc hầu

 • C. Lạc tướng

 • D. Bồ chính

Câu 23: Nhà nước Âu Lạc là

 • A. Sự kế tục nhưng mở rộng hơn về lãnh thổ và hoàn chỉnh hơn về tổ chức so với nước Văn Lang
 • B. Một nhà nước riêng biệt, không có điểm gì chung so với nhà nước Văn Lang

 • C. Sự thu hẹp của nhà nước Văn Lang

 • D. Một nhà nước của tộc người không phải là người Việt

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (P2)
 • 296 lượt xem