Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

 • A. tư sản và quý tộc phong kiến.
 • B. quý tộc mới và giai cấp tư sản.
 • C. giai cấp tư sản và nông dân.
 • D. giai cấp công nhân.

Câu 2: Vì sao cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Nê-đéc-lan có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giới?

 • A. Cuộc cách mạng đánh bại chủ nghĩa tư bản Tây Ban Nha.
 • B. Cách mạng thắng lợi, giai cấp tư sản lên nắm chính quyền.
 • C. Cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa tư bản được thiết lập và phát triển ở Hà Lan.
 • D. Cách mạng đã đánh bại chế độ phong kiến Hà Lan.

Câu 3: Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

 • A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ
 • B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ
 • C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới
 • D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Câu 4: Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi đã mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại, đó là thời kì:

 • A. lịch sử thế giới cận đại
 • B. lịch sử thế giới cổ - trung đại.
 • C. lịch sử thể giới hiện đại
 • D. lịch sử của giai cấp tư sản thế giới.

Câu 5: Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là:

 • A. cuộc nội chiến.
 • B. cuộc cách mạng giải phóng giai cấp.
 • C. cuộc cách mạng tư sản
 • D. cuộc đầu tranh bảo vệ độc lập.

Câu 6: Cho các sự kiện:

1. Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của "Các tỉnh Liên Hiệp".

2. Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.

3. Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập Các tỉnh Liên Hiệp".

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

 • A. 2, 1, 3.
 • B. 2, 3, 1.
 • C. 3, 1, 2.
 • D. 3, 2, 1.

Câu 7: Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là tầng lớp như thế nào?

 • A. Địa chủ quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.
 • B. Quý tộc giàu có muốn trở thành tư sản.
 • C. Quý tộc tư sản hóa.
 • D. Có điều kiện phát triển kinh tế.

Câu 8: Đỉnh cao của Cách mạng tư sản Anh gắn với sự kiện nào?

 • A. Năm 1653, nền độc tài được thiết lập do Crôm-Ôen đứng đầu.
 • B. Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiền được xác lập.
 • C. Sác-lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà Anh được thiết lập.
 • D. Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

Câu 9: Đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân:

 • A. Bồ Đào Nha.
 • B. Tây Ban Nha.
 • C. Anh.
 • D. Pháp.

Câu 10: Cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan bắt đầu nổ ra vào thời gian:

 • A. tháng 7 năm 1566
 • B. tháng 6 năm 1567.
 • C. tháng 8 năm 1566
 • D. tháng 8 năm 1567.

Câu 11: Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ năm 1640 đến năm 1648
 • B. Từ năm 1642 đến năm 1648
 • C. Từ năm 1642 đến năm 1653
 • D. Từ năm 1640 đến năm 1688

Câu 12: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

 • A. Lật đổ chế độ phong kiến
 • B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn
 • C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản
 • D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến

Câu 13: Cho các sự kiện:

1. Quân khởi nghĩa đã làm chủ các tỉnh phía bắc.

2. Hiệp định đình chiến giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được kí kết.

3. Vua Tây Ban Nha Phi-líp II bị phế truất.

4. Nền độc lập Hà Lan được chính thức công nhận.

Sự kiện nào diễn ra năm 16482

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 14: Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Từ năm 1640 đến 1648.
 • B. Từ năm 1642 đến 1649.
 • C. Từ năm 1642 đến 1648.
 • D. Từ năm 1640 đến 1658.

Câu 15: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là

 • A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
 • B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
 • C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến
 • D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới

Câu 16: Mâu thuẫn trong xã hội nước Anh trước khi cách mạng bùng nô là mâu thuẫn giữa:

 • A. các thế lực quý tộc phong kiến với nông dân.
 • B. tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động.
 • C. quý tộc mới và quỹ tộc cũ.
 • D. các thế lực phong kiến và nhân dân.

Câu 17: Cuộc Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao năm 1649 vì:

 • A. Đã xử tử vua Sác-lơ I, nền cộng hòa được thiệt lập ở Anh
 • B. Quốc hội tiễn hành chính biến, thiệt lập chế độ quân chủ lập hiến Ở Anh
 • C. Nền độc tài được thiết lập ở Anh.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 18: Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

 • A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún
 • B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh
 • C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp
 • D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

Câu 19: Kết cục cuối cùng của Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

 • A. Quốc hội tiến hành chính biến.
 • B. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.
 • C. nên cộng hoà được thiết lập ở Anh.
 • D. Crôm-oen phải tự sát.

Câu 20: Đọc đoạn tư liệu sau:

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu”

 • A. Ôlivơ Crômoen
 • B. Ôlivơ Risa
 • C. Sáclơ Máchiến tranhin
 • D. Vinhem Ôrangiơ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (P2)
 • 92 lượt xem