Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV(P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kì nào?

 • A. Dưới thời nhà Đinh - Tiền Lê.
 • B. Dưới thời Lý - Trần.
 • C. Dưới thời nhà Hồ.
 • D. Tắt cả các thời kì trên.

Câu 2: Công trình được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

 • A. Kinh thành Thăng Long
 • B. Hoàng thành Thăng Long
 • C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)
 • D. Kinh thành Huế

Câu 3: Tư tưởng “Trung quân ái quốc” là tư tưởng của:

 • A. Phật giáo
 • B. Đạo giáo.
 • C. Lão giáo
 • D. Nho giáo

Câu 4: Thời kì nào nhà nước dựng bia ghi tên tiễn sĩ?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Trần.
 • C. Nhà Lê
 • D. Nhà Đinh.

Câu 5: Ở Việt Nam Phật giáo và Đạo giáo suy yếu dần vào thời gian nào?

 • A. Từ thế kỉ XIV
 • B. Từ thế kỉ XV
 • C. Từ thế kỉ XVI
 • D. Từ thế kỉ XVII.

Câu 6: Tôn giáo nào không được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc?

 • A. Phật giáo
 • B. Nho giáo
 • C. Đạo giáo
 • D. Hồi giáo

Câu 7: Vị vua nào cho lập Văn Miều ở kinh đô Thăng Long, “đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiện tài, bôn mùa cúng tế và cho Hoàng Thái tử đền học” vào năm 1070?

 • A. Vị vua Lý Thái Tổ.
 • B. Vị vua Lý Thái Tông.
 • C. Vị vua Lý Nhân Tông.
 • D. Vị vua Lý Thánh Tông.

Câu 8: Khoa thi quôc gia đầu tiên khi Văn Miễu Quốc tử giám được thành lập:

 • A. 5 năm
 • B. 6 năm
 • C. 4 năm
 • D. 3 năm.

Câu 9: Tác phẩm văn học “Đoạt sáo Chương Dương” là của ai?

 • A. Trần Quang Khải.
 • B. Phạm Ngũ Lão.
 • C. Trương Hán Siêu.
 • D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 10: Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

 • A. Tam cương
 • B. Ngũ thường
 • C. Tam tòng, tứ đức
 • D. Quân, sư, phụ

Câu 11: Mặc dù Nho giáo chỉ phối trong đời sông xã hội phong kiến nhưng Phật giáo vẫn khá phổ biến. Đó là:

 • A. vị trí của Phật giáo ở thế kỉ X - XIV.
 • B. sự phát triển của Phật giáo ở thế kỉ XV.
 • C. vai trò của Phật giáo thế kỉ XIV.
 • D. biểu hiện sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với Phật giáo.

Câu 12: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ nào?

 • A. Thế kỉ XII
 • B. Thế kỉ XIII
 • C. Thế kỉ XIV
 • D. Thế kỉ XV

Câu 13: Năm 1484, nhà nước triều Lê quyết định dựng bia trong Văn Miếu, ghi tên tiễn sĩ. Điều đó có tác dụng như thế nào?

 • A. Kích thích sự ham học của các tài năng.
 • B. Tôn vinh những người học giỏi.
 • C. Tuyển chọn người tài ra làm quan.
 • D. Động viên tinh thần học tập trong nhân dân.

Câu 14: Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng

 • A. Chùa Quỳnh Lâm
 • B. Văn miếu
 • C. Chùa Một Cột
 • D. Quốc tử giám

Câu 15: Ai là người khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất giá theo đạo Phật và lập ra dòng thiền Trúc Lâm Đại Việt?

 • A. Lý Thánh Tông.
 • B. Lê Thái Tổ.
 • C. Trân Thánh Tông
 • D. Trần Nhân Tông.

Câu 16: Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

 • A. Đinh - Tiền Lê
 • B. Lý
 • C. Trần
 • D. Lê sơ

Câu 17: Bộ sử chính thống đầu tiên của nước ta là

 • A. Đại Việt sự kí
 • B. Lam Sơn thực lục
 • C. Đại Việt sử kí toàn thư
 • D. Đại Việt sử lược

Câu 18: Hệ tư tưởng chính thống của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là

 • A. Phật giáo
 • B. Nho giáo
 • C. Đạo giáo
 • D. Hồi giáo

Câu 19: Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

 • A. Hồ Nguyên Trừng
 • B. Trần Hưng Đạo
 • C. Hồ Quý Ly
 • D. Hồ Hán Thương

Câu 20: Trong các thế kỉ X – XIV, xuất hiện hàng loạt những công trình nghệ thuật kiến trúc liên quan đến Phật giáo là

 • A. Chùa, tháp
 • B. Đền
 • C. Đạo, quán
 • D. Văn miếu
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV (P1)
 • 170 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021