Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho

 • A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ
 • B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay
 • C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga giành được quyền lãnh đạo cách mạng
 • D. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga đã

 • A. phát triển lên chủ nghĩa tư bản
 • B. chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
 • C. có hệ thống thuộc địa rộng lớn
 • D. xuất hiện các công ti độc quyền

Câu 3: Đại hội Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga được triệu tập năm nào? Ở đâu?

 • A. Năm 1903. Ở Luân Đôn (Anh).
 • B. Năm 1905. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô),
 • C. Năm 1907. Ở Xanh Pê-téc-bua (Nga).
 • D. Năm 1903. Ở Pa-ri (Pháp).

Câu 4: Ngày 9 - 1 - 1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua và gia đình tiến đến Cung điện Mùa Đông để:

 • A. tiêu diệt chế độ Nga Hoàng.
 • B. yêu cầu Nga Hoàng thực hiện một số cải cách.
 • C. đòi bánh mì và ruộng đất.
 • D. thỉnh cầu Nga Hoàng cải thiện đời sống.

Câu 5: Điểm khác nhau giữa hai phái đó là

 • A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin
 • B. ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng
 • C. về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó
 • D. nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo

Câu 6: Lê-nin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong gia đình:

 • A. nhà nho nghèo yêu nước.
 • B. thương nhân tiến bộ.
 • C. nông dân nghèo.
 • D. nhà giáo tiến bộ.

Câu 7: Năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm Mác-xít Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là:

 • A. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.
 • B. Liên hiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • C. Mầm mống của Đảng Mác-xít cách mạng.
 • D. Tổ chức giai cấp vô sản trong thời đại mới.

Câu 8: Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là

 • A. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904
 • B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống
 • C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”
 • D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

Câu 9: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

 • A. Phát động các giai cấp bị bóc lột , các dân tộc bị áp bức ở Nga đứng dậy đấu tranh
 • B. Làm lung lay chế độ Nga hoàng
 • C. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng XHCN nổ ra và giành thắng lợi ở Nga
 • D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân ở nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông

Câu 10: Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo “Tia lửa” nhằm mục đích gì?

 • A. Tố cáo tội ác của chủ nghĩa tư bản.
 • B. Kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh.
 • C. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào trong phong trào quần chúng.
 • D. Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

Câu 11: Mầm mống của Đảng Mác-xít cách mạng ở Nga có từ:

 • A. các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua.
 • B. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.
 • C. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.
 • D. Đảng Bôn-sê-vích do Lê-nin lãnh đạo.

Câu 12: Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lê-nin để bàn về:

 • A. Cương lĩnh và điều lệ của Đảng.
 • B. Chương trình hành động của Đảng.
 • C. các Nghị quyết của Đảng
 • D. tình hình nước Nga dưới chế độ Nga Hoàng.

Câu 13: Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

 • A. ách áp bực bóc lột của chế độ phong kiến
 • B. sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước
 • C. nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật
 • D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 14: Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là:

 • A. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên ở Nga.
 • B. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản thứ hai ở Nga.
 • C. là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.
 • D. là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở Nga.

Câu 15: Vào thế kỉ XIX, nước Nga duy trì hầu như nguyên vẹn bộ máy cai trị của:

 • A. nền thống trị độc tài Nga Hoàng.
 • B. nền quân chủ phong kiến chuyên chế.
 • C. nền chuyên chính tư sản.
 • D. quân chủ lập hiến.

Câu 16: Nét nổi bật của tình hình chính trị nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A. vẫn duy trì gần như nguyên vẹn nền quân chủ chuyên chế
 • B. đã thiết lập nền dân chủ đại nghị tư sản
 • C. thiết lập nền quân chủ lập hiến như ở nước Anh
 • D. thiết lập nền cộng hòa tư sản

Câu 17: Một những những sự kiện thể hiện vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga và phong trào cách mạng thế giới là:

 • A. thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp tất cả các dân tộc đoàn kết lại.
 • B. cùng các đông chí của mình xuất bản báo Tia Lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.
 • C. chủ trì Đại hội Quốc tế thứ hai.
 • D. viết nhiều tác phẩm quan trọng cho Quốc tế thứ hai.

Câu 18: Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907:

1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa;

2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang;

3. Phong trào cách mạng chấm dứt;

4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình;

5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga

 • A. 1, 2, 3, 4, 5
 • B. 2, 3, 1, 4, 5
 • C. 4, 5, 2, 3, 1
 • D. 4, 5, 1, 2, 3
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 40 Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (P1)
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10