Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là tác động của khoa học kĩ thuật đối với nhân loại?

 • A. Dẫn đến hình thành các công ti độc quyền.
 • B. Chạy đua vũ trang giữa các nước đế quốc.
 • C. Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
 • D. Thúc đẩy văn hoá phát triển.

Câu 2: Điểm mới cơ bản trong phong trào cách mạng thế giới những năm 30 so với những năm 20 của thể kỉ XX là gì?

 • A. Đảng Cộng sản ra đời ở các nước.
 • B. Chính đảng tư sản lãnh đạo.
 • C. Phương pháp đấu tranh thay đổi.
 • D. Đoàn kết vô sản quốc tế.

Câu 3: Vai trò chủ yếu của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới là gì?

 • A. Thống nhất hành động và tập hợp lực lượng.
 • B. Chỉ ra con đường cách mạng vô sản.
 • C. Giúp đỡ về vật chất, vũ khí, nhân lực.
 • D. Ủng hộ về tinh thần, đào tạo cán bộ lãnh đạo.

Câu 4: Tổ chức quốc tế của phong trào cách mạng thể giới là:

 • A. Hội Quốc liên.
 • B. Liên hợp quốc.
 • C. Quốc tế Cộng sản
 • D. Mặt trận Đồng minh

Câu 5: Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam, Lào, Campuchia trong những năm 1930 – 1939 là

 • A. Các quý tộc địa phương
 • B. Đảng Dân tộc ở mỗi nước
 • C. Giai cấp tư sản dân tộc ở từng nước
 • D. Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 6: Trong phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc, lần đầu tiên gc nào đã bước lên vú đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập

 • A. Giai cấp công nhân Trung Quốc
 • B. Giai cấp nông dân Trung Quốc
 • C. Giai cấp tư sản Trung Quốc
 • D. Giai cấp địa chủ phong kiến Trung Quốc

Câu 7: Đường lối đấu tranh của M. Ganđi trong những năm 30 của thế kỉ XX là

 • A. Đấu tranh bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh
 • B. Đấu tranh bạo lực, hợp tác với thực dân Anh
 • C. Đấu tranh hòa bình, bất hợp tác với thực dân Anh
 • D. Đấu tranh hòa bình, hợp tác với thực dân Anh

Câu 8: Sự kiện nào tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?

 • A. Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1918 – 1923
 • B. Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1919
 • C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933
 • D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập

Câu 9: Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách nào của Tổng thống Ph. Rudơven?

 • A. Chính sách “thắt lưng buộc bụng”
 • B. Chính sách mới
 • C. Chính sách phát xít hóa bộ máy nhà nước
 • D. Chính sách trung lập

Câu 10: Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra thông qua quá trình nào?

 • A. Chuyển từ chế độ dân chủ đại nghị sang chuyên chế độc tài
 • B. Thay thế nền dân chủ đại nghị bằng việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
 • C. Đảo chính lật đổ chế độ quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ quân phiệt
 • D. Quân phiệt hóa bộ máy nhá nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

Câu 11: Quốc tế Cộng sản là tổ chức quốc tế của lực lượng nào dưới đây?

 • A. Công nhân.
 • B. Nông dân.
 • C. Tư sản.
 • D. Vô sản.

Câu 12: Giai đoạn 1918 - 1929 chủ nghĩa tư bản thế giới phát triển như thể nào?

 • A. Ổn định tạm thời.
 • B. Khủng hoảng trầm trọng.
 • C. Phát triển xen kẽ khủng hoảng.
 • D. Phát triển phồn vinh.

Câu 13: Khủng hoảng của thế giới tư bản thời kì 1929 - 1933 diễn ra khởi đầu từ lĩnh vực nào?

 • A. Công nghiệp.
 • B. Nông nghiệp.
 • C. Tài chính ngân hàng.
 • D. Thương nghiệp.

Câu 14: Điểm chung của các nước giải quyết khủng hoảng bằng con đường phát xít hóa bộ máy nhànước là

 • A. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn, nhiều nguồn tài nguyên
 • B. Có thị trường rộng lớn, nhiều vốn đầu tư
 • C. Có ít hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường
 • D. Có ít hoặc không có thuộc địa

Câu 15: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do mâu thuẫn giữa

 • A. Các nước đế quốc với nhau
 • B. Các nước phát xít với các nước tư bản dân chủ
 • C. Các nước phát xít với Liên Xô
 • D. Các nước đế quốc với nhau và giữa các nước đế quốc với Liên Xô

Câu 16: Tội phạm chiến tranh, đã lôi kéo 1700 triệu người ở trên 70 nước tham gia, gây ra cái chết cho khoảng 60 triệu người và làm tàn phế 90 triệu người khác là

 • A. Anh, Pháp
 • B. Các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản
 • C. Mĩ
 • D. Phát xít Đức

Câu 17: Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản là hành động

 • A. Cần thiết và có ý nghĩa quyết định kết thúc chiến tranh
 • B. Không cần thiết vì quân phiệt Nhật Bản đã liên tiếp thua trận và đứng trước sự sụp đổ
 • C. Góp phần kết thúc chiến tranh
 • D. Không cần thiết vì quân phiệt Nhật đã đầu hàng

Câu 18: Điểm chung cơ bản giữa các khối nước đế quốc thực hiện Cải Cách để thoát khỏi khủng hoảng 1929 - 1933 là gì?

 • A. Nhiều thuộc địa, giàu tài chính.
 • B. Thể chế dân chủ rộng rãi.
 • C. Các tổ chức độc quyền ở hình thức cao.
 • D. Phong trào mặt trận nhân dân mạnh mẽ.

Câu 19: Nguyên nhân chủ yêu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới thế kỉ XX là gì?

 • A. Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa.
 • B. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.
 • C. Âm mưu muốn bá chủ thế giới của Đức.
 • D. Anh, Pháp, Mĩ dung dưỡng nhượng bộ phát xít.

Câu 20: Chiến tranh thế gIớI thứ nhất kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế là:

 • A. hinh thành Hệ thống Véc-xai - Oasinhtơn.
 • B. hinh thành Trật tự hai cực l-an-ta.
 • C. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành.
 • D. các nước Á, Phi, Mĩ Latinh giành được độc lập.

Câu 21: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế là:

 • A. hình thành Hệ thống Véc-xai - Oasinhtơn.
 • B. hình thành Trật tự hai cực I-an-ta.
 • C. hệ thông xã hội chủ nghĩa hình thành.
 • D. các nước Á, Phi, Mĩ Latinh giành được độc lạp.

Câu 22: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động trực tiếp đền các nước Đông Âu là:

 • A. hình thành Hệ thống Véc-xai - Oasinhtơn.
 • B. hinh thành Trật tự hai cực I-an-ta.
 • C. hệ thông xã hội chủ nghĩa hình thành.
 • D. các nước thuộc địa giành được độc lập.

Câu 23: Hệ thông Véc-xai - Oasinhtơn ra đời sau khi:

 • A. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc.
 • B. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc.
 • C. Đức xâm chiếm và thống trị Đông và Nam Âu năm 1940.
 • D. Đức tấn công Liên Xô (6/1941).

Câu 24: Hội Quốc liên ra đời nhằm mục đích:

 • A. duy trì một trật tự thế giới mới.
 • B. bảo vệ hoà bình và an ninh thể giới.
 • C. giải quyết chanh chấp quốc tế.
 • D. khống chế sự lũng đoạn của các công ti độc quyền.

Câu 25: Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A. Dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.
 • B. Hình thành trật tự thế giới hai cực
 • C. Làm sụp đổ hệ thống Vécxai – Oasinhtơn
 • D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (P1)
 • 436 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021