Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỉ XX) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đến đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa châu Phi của các nước tư bản phương Tây đã:

 • A. bắt đầu tiến hành.
 • B. căn bản hoàn thành.
 • C. chấm dứt hoàn toàn.
 • D. hoàn thành đầy đủ.

Câu 2: Nơi nào ở châu Phi được xem là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại?

 • A. Bắc Phi.
 • B. TrungPhi.
 • C. Đông Phi
 • D. Nam Phi.

Câu 3: Nước thực dân nào chiếm được nhiều thuộc địa ở châu Phi chỉ sau thực dân Anh?

 • A. Tây Ban Nha.
 • B. Pháp.
 • C. Đức.
 • D. Bỉ.

Câu 4: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi nổ ra mạnh mẽ đầu tiên ở khu vực nào?

 • A. Bắc Phi.
 • B. Trung Phi.
 • C. Đông Phi.
 • D. Nam Phi.

Câu 5: Nước nào ở châu Phi vẫn bảo vệ được nền độc lập của mình trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây?

 • A. Ai Cập.
 • B. An-gIê-ri.
 • C. Xu-đăng.
 • D. Ê-ti-ô-pi-a.

Câu 6: Nguyên nhân quyết định nhất dẫn đến phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân châu Phi thất bại là gì?

 • A. vũ khí còn thô sơ, lạc hậu.
 • B. trình độ thấp, lực lượng chênh lệch.
 • C. các phong trào diễn ra lẻ tẻ.
 • D. quân đội các nước thực dân quá mạnh.

Câu 7: Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?

 • A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX
 • B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX
 • C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX
 • D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX

Câu 8: Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi

 • A. Kênh đào Xuy-ê hoàn thành
 • B. Kênh đào Panama hoàn hành
 • C. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ
 • D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Câu 9: Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự là

 • A. Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ
 • B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ
 • C. Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ
 • D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha

Câu 10: Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

 • A. Đầu thế kỉ XIX
 • B. Giữa thế kỉ XIX
 • C. Cuối thế kỉ XIX
 • D. Đầu thế kỉ XX

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?

 • A. Thực dân Anh
 • B. Thực dân Bồ Đào Nha
 • C. Thực dân Pháp
 • D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 12: Tổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã

 • A. Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch
 • B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước
 • C. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang
 • D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản

Câu 13: Châu Phi không là thuộc địa của đế quốc nào cuối thể kỉ XIX?

 • A. Hoa Ki
 • B. Anh.
 • C. Pháp.
 • D. Đức

Câu 14: Ở châu Phi có những quốc gia nào giữ được độc lập trước sự xâm nhập của phương Tây?

 • A. Ai Cập, Nam Phi.
 • B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.
 • C. E-ti-ô-pi-a, Công-gô.
 • D. Tô-gô, Ma-đa-gát-ca.

Câu 15: Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâm chiếm châu Phi khi nào?

 • A. Những năm 50, 60 của thế kỉ XIX.
 • B. Những năm 60, 70 của thế ki XIX.
 • C. Những năm 70, 80 của thể kỉ XIX.
 • D. Những năm 80, 90 của thế kỉ XIX.

Câu 16: Quốc gia nào là những nước đi đầu trong việc đi xâm chiếm khu vực Mĩ Latinh?

 • A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
 • B. Anh và Hà Lan.
 • C. Pháp và Bô Đào Nha.
 • D. Hà Lan và Tây BanNha.

Câu 17: Đến cuối thế kỉ XIX, nước thực dân phương Tây nào chiếm được thuộc địa nhiều nhất ở châu Phí?

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Tây Ban Nha
 • D. Bồ Đào Nha

Câu 18: Ai Cập bị biến thành thuộc địa của nước thực dân nào sau đây:

 • A. Anh.
 • B. Pháp.
 • C. Đức.
 • D. Bỉ.

Câu 19: Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 là

 • A. Nhà sư Pucômbô
 • B. Nhà chính trị Ápđen Cađe
 • C. Nhà quân sự Átmét Arabi
 • D. Nhà truyền giáo Muhamét Átmét

Câu 20: Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?

 • A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập
 • B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri
 • C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích
 • D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia

Câu 21: Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Đức
 • D. Italia

Câu 22: Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

 • A. Êtiôpia và Ai Cập
 • B. Angiêri và Tuynidi
 • C. Xuđăng và Ănggôla
 • D. Êtiôpia và Libêria
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh – Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Trang 26 – 30, SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỉ XX) (P2)
 • 75 lượt xem