Trắc nghiệm vật lí 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4 vật lí 7: Định luật phản xạ ánh sáng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nội dung nào sau đây không thuộc về Định luật phản xạ ánh sáng:

 • A. Góc phản xạ bằng góc tới.
 • B. Tia phản xạ nằm trong gương phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 • C. Phương của tia tới xác định bằng góc SIN = i gọi là góc tới.
 • D. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 2: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 300. Trong các câu sau đây thì câu nào sai?

 • A. Góc phản xạ i’ = 300
 • B. i + i’ = 300
 • C. i’ + b = 900
 • D. a = b = 600

Câu 3: Khi gương đặt tại A, góc giữa tia tới và gương bằng bao nhiêu độ để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng?

 • A. 600
 • B. 300
 • C. 450
 • D. 650

Câu 4: Chọn góc đo thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi tia tới có góc tới ............... thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.

 • A. i = 600
 • B. i = 900
 • C. i = 300
 • D. i = 450

Câu 5: Chọn một phát biểu đúng về mối liên hệ giữa tia tới và tia phản xạ.

 • A. Khi tia tới có góc tới i = 00 thì tia phản xạ có phương trùng với tia tới.
 • B. Khi tia tới có góc tới i = 450 thì tia phản xạ có phương vuông góc với tia tới.
 • C. Khi tia tới có góc tới i = 900 thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

 • A. 20°
 • B. 80°
 • C. 40°
 • D. 60°

Câu 7: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • A. r = 90°
 • B. r = 45°
 • C. r = 180°
 • D. r = 0°

Câu 8: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 • A. Mặt gương
 • B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương
 • C. Mặt phẳng vuông góc với tia tới
 • D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

Câu 9: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

 • A. 5 s
 • B. 50 s
 • C. 500 s
 • D. 5000 s
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4 vật lí 7: Định luật phản xạ ánh sáng


 • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021