Trong các câu sau, câu nào đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. Đầu vào của bài toàn nhiều chỗ giống nhau sẽ yêu cầu thuật toán có cấu trúc lặp

2. Có cấu trúc lặp trong thuậ toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại

3. Trong mẫu cấu trúc "Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn..." thao tác lặp được thực hiện ít nhất một lần

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết lặp"

Bài làm:

Trả lời:

Câu đúng là:

2. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại

3. Trong mẫu cấu trúc "Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn..." thao tác lặp được thực hiện ít nhất một lần

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết lặp"

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021