Việc tách câu như trên có tác dụng gì

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 sgk ngữ văn 7 tập 2

Việc tách câu như trên có tác dụng gì ?

Bài làm:

  • Câu (2) là trạng ngữ của câu (1), người viết tách nó ra thành một câu riêng để nhấn mạnh ý. Nếu gộp hai câu thành lại thì làm giảm đi sắc thái nhấn mạnh thông tin để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của tiếng Việt.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021