Viết công dụng chính của các nguyên vật liệu vào chỗ chấm (...) trong sơ đồ sau cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

6. Viết công dụng chính của các nguyên vật liệu vào chỗ chấm (...) trong sơ đồ sau cho phù hợp (trang 59 sgk)

Bài làm:

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021