Chương trình ở hình bên thực hiện nhiệm vụ gì? Hãy chỉ ra từng loại biểu thức trong chương trình.

  • 1 Đánh giá

5. Các phép toán trên các kiểu dữ liệu

b, Trả lời các câu hỏi sau:

Chương trình ở hình bên thực hiện nhiệm vụ gì?

Hãy chỉ ra từng loại biểu thức trong chương trình.

Giải vnen tin 8 bài 11: Xử lý số

Bài làm:

Chương trình trên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính chẵn lẽ của một số nguyên. Nếu là số nguyên lẻ thì kiểm tra xem có là số nguyên lẻ có một chữ số không.

Các biểu thức trong chương trình:

a mod 2 = 0: chia lấy phần dư

a < 10: biểu thức so sánh

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021