Có những cách nào để đặt câu khiến?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về cách đặt câu khiến

(1) Đọc và nhận xét về cách chuyển câu kể thành câu khiến dưới đây.

Câu kể: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Câu khiến:

a. Nhà vua hãy, / đừng, / chớ, / nên, / phải... hoàn gươm lại cho long vương!

b. Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi, / thôi, / nào, nhé,...

c. Đề nghị / xin, / mong nhà vua hoàn kiếm lại cho Long Vương

d. Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương! 2) Có những cách nào đế đặt câu khiến?

(2) Có những cách nào để đặt câu khiến?

Bài làm:

(1) Nhận xét:

  • Câu a: thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,... vào trước động từ và cuối câu có dấu chấm than.
  • Câu b: thêm đi, thôi, nào, nhé,... vào cuối câu và có dấu chấm cuối câu.
  • Câu c: thêm đề nghị, xin, mong,... vào đầu câu và có dấu chấm cuối câu.
  • Câu d: giữ nguyên câu và đôi dấu chấm bằng dấu châm than.

(2) Những cách để đặt câu khiến: (ghi nhớ sgk)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021