Đáp án câu 4 đề 9 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Chứng tỏ giá trị của đa thức

luôn không âm với mọi giá trị x, y

Bài làm:

Câu 4:

và $y\geq 0$ nên $M=3x^{2}+2y^{2}\geq 0$ với mọi giá tri x, y

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021