Đáp án đề 5 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: a,d

Câu 2: b,c

Câu 3: b,d

Câu 4: a

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (3 điểm)

Pháp luật quy định công dân có quyền và nghĩa vụ trong học tập là:

Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

a. Quyền:(1,5 đ)

- Mọi công dân đều có quyền học tập, học không hạn chế từ bậc giáo dục Tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học.(0,5 đ)

- Có thể học bất kì ngành nghề nào phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.(0,5 đ)

- Có thể học bằng nhiều hình thức, học suốt đời.(0,5 đ)

b. Nghĩa vụ học tập:(1,5 đ)

- Công dân từ 6 đến 14 tuổi bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục Tiểu học; Từ 11 đến 18 tuổi phải hoàn thành bậc THCS. (1 đ)

- Gia đình phải tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập. (1 đ)

Câu 2: (2 điểm)

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân được quy định như sau:

a) Về thân thể (1,0 đ)

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.(0,5 đ)

- Không ai được xâm phạm đến thân thể của người khác.(0,25 đ)

- Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật. (0,25 đ)

b) Về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm (1,0 đ)

- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.(0,5 đ)

- Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. (0,25 đ)

- Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.(0,25 đ)

Câu 3: (2 điểm) Tình huống

* Nam đã mắc những sai phạm sau: (1,0 đ)

- Lười học, thường xuyên đi học muộn, trốn học và hay gây sự với bạn.

- Chặn đường bạn lớp trưởng lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi.

Như vậy Nam đã vi phạm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, đồng thời tự bôi nhọ danh dự của bản thân mình.

Nếu học cùng lớp với Nam (1,0 đ), em sẽ: Ngăn cản và giải thích cho bạn hiểu hành động lấy thư, bóc ra đọc rồi đút vào túi là vi phạm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Là vi phạm pháp luật. Đồng thời giúp Nam trong học tập để bạn học tiến bộ hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021