Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 của Bộ giáo dục lần 3

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

81. A

91. A

101. B

111.A

82. B

92. C

102. A

112.A

83. A

93. C

103.C

113.D

84. C

94. B

104.A

114.B

85. D

95. B

105.D

115.D

86. D

96. C

106.A

116.D

87. D

97. B

107.C

117.D

88. C

98. A

108.A

118.D

89. B

99. D

109.C

119.D

90. B

100. C

110.D

120.D

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021