Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 16

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. A

11. A

21.C

31.C

2. A

12. C

22.D

32.B

3. B

13. B

23.D

33.B

4. D

14. C

24.B

34.A

5. D

15. C

25.D

35.C

6. B

16. B

26.A

36.C

7. B

17. B

27.C

37.D

8. A

18. C

28.C

38.C

9. C

19. D

29.D

39.A

10. A

20. D

30.B

40.B

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021