Đáp án phiếu bài tập tuần 34 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Mua 9kg gạo như thế phải trả số tiền là:

62000 đồng (S) 72000 đồng (Đ) 80000 đồng (S)

b) Một cửa hàng bán lần thứ nhất nhận về 2450kg đường, lần thứ hai nhận về 1245kg đường. Cửa hàng đã bán đi số đường đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam đường?

730kg (S) 739kg (Đ) 740kg (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức 1479 + 7932 x 5 là: A. 54454

b) Giá trị biểu thức 12693 + 7296 : 3 là: B. 15125

c) Giá trị của biểu thức 15840 - 8795 : 5 là: C. 14081

3.

Tính giá trị của biểu thức:

a) Giá trị biểu thức 8538 : 3 x 2 + 400 là: 6092 (X)

b) Giá trị của biểu thức 375 + 180 : 5 là: 411 (X)

Phần II

1. Bài giải:

Diện tích miếng bìa là:

17 x 9 = 153 ()

Diện tích hình vuông cắt ra là:

9 x 9 = 81 ()

Diện tích còn lại của miếng bìa là:

153 - 81 = 72 ()

Đáp số: 72 .

2.

33567 + 6183 = 39750

50312 - 06188 = 44124

12225 x 4 = 48900

3. Bài giải:

Số học sinh nam lớp 3A là:

27 : 3 = 9 (học sinh)

Tổng số học sinh lớp 3A là:

27 + 9 = 36 (học sinh)

Đáp số: 36 học sinh

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021