Đề 17: Luyện thi THPTQG môn Sử năm 2018

 • 1 Đánh giá

Đề 17: Luyện thi THPTQG môn Sử năm 2018. Đề gồm 40 câu hỏi, các em học sinh làm trong thời gian 50 phút. Khi làm xong, các em sẽ biết số điểm của mình và đáp án các câu hỏi. Hãy nhấn chữ bắt đầu ở phía dưới.

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?

 • A. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
 • B. Buộc Thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
 • C. Quân ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
 • D. Khai thông đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Tổ chức cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có tên là gì?

 • A. Việt Nam Quốc dân đảng.
 • B. Tân Việt cách mạng đảng.
 • C. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
 • D. Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 3: Những quốc gia nào là "con rồng" kinh tế châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Hồng Công, Ma Cao, Xingapo, Hàn Quốc.
 • B. Hồng Công, Đài Loan, Xingapo, Hàn Quốc
 • C. Hồng Công, Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc.
 • D. Ma Cao, Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc.

Câu 4: "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" là lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng nào?

 • A. Đội cứu quốc quân.
 • B. Vệ quốc quân.
 • C. Việt Nam giải phóng quân.
 • D. Trung đoàn Thủ đô.

Câu 5: Trong những năm 1954 – 1960, cách mạng miền Bắc đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, ngoại trừ:

 • A. xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • B. cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội.
 • C. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
 • D. hoàn thành cải cách ruộng đất.

Câu 6: Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI là

 • A. bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
 • B. không thay đổi mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn.
 • C. đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 • D. thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 7: Cho dữ liệu sau: Với kết quả của kì họp thứ nhất của Quốc hội Khóa VI, công việc thống nhất đất nước về ...........đã hoàn thành. Từ đây sẽ tiếp tục hoàn thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội; sẽ gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ của.......... trong phạm vi cả nước.

Chọn dữ liệu cho sẵn để điền vào chỗ trống.

 • A. mặt nhà nước...... ; cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • B. mặt nhà nước...... ; cách mạng giải phóng dân tộc.
 • C. mặt lãnh thổ......; cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • D. mặt nhà nước...... ; cách mạng dân tộc xã hội chủ nghĩa.

Câu 8: Bức tranh dưới đây phản ánh sự kiện nào của lịch sử Việt Nam?

 • A. Nhân dân Sài Gòn trong những ngày tháng 8/1945.
 • B. Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945.
 • C. Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5/1938).
 • D. Dinh độc lập trong ngày Sài Gòn giải phóng (30/4/1975).

Câu 9: Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ

 • A. chính trị, quân sự, kinh tế.
 • B. chạy đua quân sự và chế tạo vũ khí hạt nhân.
 • C. sự xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa hai siêu cường – Mỹ và Liên Xô.
 • D. kinh tế, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, y tế.

Câu 10: Văn kiện trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là:

 • A. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh
 • B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • C. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng
 • D. Một số bài viết trên báo sự thật (3 – 1947) của Trường Chinh.

Câu 11: Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam":

 • A. Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp (12/1920).
 • B. Bãi công của thợ máy xưởng Bason cảng Sài gòn (8.1925).
 • C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).
 • D. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái (6/1924).

Câu 12: Bản chất của toàn cầu hóa là

 • A. sự ảnh hưởng của các nước lớn đối với các nước khác.
 • B. sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng giữa các quốc gia dân tộc.
 • C. sự hình thành các tổ chức khu vực trên thế giới và sự gia tăng ảnh hưởng của các tổ chức này.
 • D. quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Câu 13: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?

 • A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
 • B. Để bù đắp cho những thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
 • C. Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
 • D. Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 14: Cho đoạn tư liệu: Hội nghị nhấn mạnh: "...trong bất cứ tình hình nào cũng phải tiếp tục con đường bạo lực cách mạng, phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao". (SGK Lịch sử 12). Đoạn trích trên là quyết định của Hội nghị nào?

 • A. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 - 1973).
 • B. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1 - 1959).
 • C. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ III (9 - 1960).
 • D. Hội nghị Bộ chính trị mở rộng bàn về kế hoạch giải phóng miền Nam (cuối 1974 đầu 1975).

Câu 15: Trong đường lối đổi mới năm 1986, Đảng ta chọn đổi mới kinh tế là trọng tâm vì

 • A. hàng hóa trên thị trường khan hiếm.
 • B. yêu cầu giải quyết việc làm cho nhân dân.
 • C. đất nước đang thiếu lương thực trầm trọng.
 • D. đất nước đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Câu 16: Cho bảng dữ liệu sau:

Thời gian

Sự kiện

1, 9/3/1945

a, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập

2, 14 – 15/8/1945

b, Đại hội Quốc dân tân Trào

3, 16 – 17/8/1945

c, Nhật đảo chính Pháp

4, 2/9/1945

d, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào

Hãy chọn đáp án đúng khi nối thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử.

 • A. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a.
 • B. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a.
 • C. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d.
 • D. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a.

Câu 17: Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A. chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha.
 • B. chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha.
 • C. chống lại chế độ độc tài Batixta.
 • D. chống lại chế độ độc tài thân Mỹ, thoát khỏi "sân sau" của Mỹ.

Câu 18: Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á, ngoại trừ việc

 • A. trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin.
 • B. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất trong chiến tranh Nga – Nhật (1904)
 • C. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ.
 • D. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

Câu 19: Phong trào dân tộc, dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam thất bại chủ yếu do nguyên nhân nào dưới đây?

 • A. Do khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ.
 • B. Không được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ.
 • C. Do bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt.
 • D. Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam còn non yếu, chưa đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

Câu 20: Điểm mới của Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương là gì?

 • A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm thuế.
 • B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống phát xít.
 • C. Giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
 • D. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc, chống phong kiến.

Câu 21: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

 • A. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
 • B. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.
 • C. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
 • D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Câu 22: Cuộc chiến tranh nào dưới đây là "sản phẩm" của Chiến tranh lạnh và là sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

 • A. Chiến tranh xâm lược Đông Dương của Thực dân Pháp (1945 – 1954).
 • B. Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).
 • C. Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
 • D. Nội chiến Quốc – Cộng ở Trung Quốc (1946 – 1949).

Câu 23: Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 đến cách mạng nước ta?

 • A. Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương.
 • B. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.
 • C. Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ chín muồi.
 • D. Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi.

Câu 24: Ý nào dưới đây không phải là nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

 • A. Thành lập sau khi đã hoàn thành khôi phục kinh tế, trở thành những quốc gia độc lập, tự chủ, có nhu cầu liên minh, hợp tác.
 • B. Mục tiêu thành lập ban đầu là trở thành một liên minh về quân sự, chính trị mạnh để tránh bị chi phối, ảnh hưởng từ các cường quốc bên ngoài.
 • C. Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trở thành khu vực năng động, có địa vị quốc tế cao.
 • D. Ban đầu khi mới thành lập chỉ có một vài nước thành viên, về sau mở rộng nhiều nước.

Câu 25: Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là

 • A. tạo điều kiện để ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh.
 • B. thắng lợi oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
 • C. làm mất tinh thần và khả năng chiến đấu của quân địch.
 • D. chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược.

Câu 26: Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu, Mỹ và Nhật (1950 – 1973) là gì?

 • A. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển.
 • B. Nhà nước đóng vai trò trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.
 • C. Sự nổ lực của các tầng lớp nhân dân.
 • D. Áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa hoc - kĩ thuật.

Câu 27: Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Mĩ vươn lên trở thành siêu cường duy nhất.
 • B. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
 • C. Thế giới bị chia thành hai cực, hai phe.
 • D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành.

Câu 28: Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay là

 • A. đường lối đổi mới phù hợp của Đảng.
 • B. tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài.
 • C. sức mạnh sự đoàn kết của toàn dân tộc.
 • D. khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Câu 29: Bộ chính trị nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam nhằm

 • A. đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội.
 • B. giữ gìn tốt cơ sở kinh tế cho nhân dân.
 • C. giảm bớt sự tàn phá do chiến tranh gây ra.
 • D. đỡ thiệt hại về tinh thần cho nhân dân.

Câu 30: Vì sao hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

 • A. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 ( tháng 11/1939).
 • B. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
 • C. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.
 • D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 31: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) được tính từ sau sự kiện nào?

 • A. Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
 • B. Thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.
 • C. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
 • D. Thắng lợi của chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16.

Câu 32: Lý do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn?

 • A. Xác định lực lượng chính tham gia cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân.
 • B. Kết hợp sáng tạo vấn đề ruộng đất cho nông dân và quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân khác.
 • C. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.
 • D. Xác định lực lượng giữ vai trò lãnh đạo là giai cấp công nhân.

Câu 33: Điểm giống nhau cơ bản giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam từ 1954 – 1975 là gì?

 • A. Chung kẻ thù và những mốc thắng lợi quan trọng.
 • B. Giành độc lập và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • C. Buộc Pháp phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản.
 • D. Giành độc lập và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 34: Sự khác biệt cơ bản giữa "Chiến tranh lạnh" với các cuộc chiến tranh đã qua trong lịch sử nhân loại là gì?

 • A. Diễn ra xung đột toàn diện, dai dẳng, không phân thắng bại.
 • B. Không diễn ra các cuộc xung đột trực tiếp về quân sự giữa Liên Xô và Mỹ.
 • C. Làm cho thế giới luôn trong tình trạng xung đột quân sự căng thẳng.
 • D. Chỉ diễn ra các cuộc xung đột quân sự chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mỹ.

Câu 35: Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

 • A. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-Va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao.
 • B. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp - Mĩ.
 • C. Tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, hạ 62 máy bay, thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại khác của Pháp - Mĩ.
 • D. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân.

Câu 36: Đường lối cách mạng xuyên suốt của Đảng ta từ năm 1930 đến nay là gì?

 • A. Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng.
 • B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 • D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 37: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ cần thiết, trước mắt ở miền Nam sau Đại thắng mùa xuân năm 1975?

 • A. Khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.
 • B. Tiếp quản các vùng mới giải phóng.
 • C. Thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể các cấp.
 • D. Khôi phục kinh tế, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 38: Từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), bài học kinh nghiệm nào được Đảng ta vận dụng trong chính sách đối ngoại hiện nay?

 • A. Kiên trì trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia.
 • B. Lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.
 • C. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.
 • D. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

Câu 39: Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Viêt Nam hóa chiến tranh"?

 • A. Sử dụng quân Mỹ và đồng minh của Mỹ, với sự viện trợ quân sự cho quân đội Sài Gòn.
 • B. Quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.
 • C. Cố vẫn Mỹ chỉ huy, tranh thủ ngoại giao với Liên Xô, Trung Quốc để cô lập ta.
 • D. Sử dụng quân đội Sài Gòn, do Mỹ chỉ huy, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ.

Câu 40: Từ sự sụp đổ của Liên Xô, bài học kinh nghiệm quan trọng nhất Việt Nam rút ra cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay là gì?

 • A. Tăng cường tính dân chủ trong nhân dân.
 • B. Bắt kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.
 • C. Tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân.
 • D. Đa phương hóa quan hệ quốc tế.
Xem đáp án
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021