Điền các thẻ từ dưới đây vào phần giải nghĩa em cho là phù hợp nhất?

  • 1 Đánh giá

c. Điền các thẻ từ dưới đây vào phần giải nghĩa em cho là phù hợp nhất?

( Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia)

..........Là những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe...
..........Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...
..........Là những quyền được tham gia vào các công việc có ảnh hướng đến cuộc sống của trẻ em như bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
..........Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và bị xâm hại....

Bài làm:

Quyền sống cònLà những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe...
Quyền phát triểnLà những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...
Quyền tham giaLà những quyền được tham gia vào các công việc có ảnh hướng đến cuộc sống của trẻ em như bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
Quyền bảo vệLà những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và bị xâm hại....

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6